Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy to często jedyny sposób na uniknięcie ogłoszenia jej upadłości. Czy jej prowadzenie w Krakowie różni się od działań podejmowanych w innych miastach?

Restrukturyzacja firmy w Krakowie

Jak pokazują statystyki i dane ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych, liczba postępowań upadłościowych w 2022 roku spadła względem ubiegłych lat. Województwo małopolskie wraz z Krakowem ogłosiło jednak blisko 26 proc. wszystkich upadłości w skali kraju. Jak podkreślają specjaliści, spadek upadłości firmy spowodowany jest wzrostem popularności postępowania restrukturyzacyjnego. Na czym ono polega?

Zgodnie z przyjętą przez ustawodawcę definicją, postępowanie restrukturyzacyjne jest to postępowanie, którego celem jest właśnie uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika. Możliwe jest to przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w formie postępowania sanacyjnego – przez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że wszystkie te działania muszą być prowadzone przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Jaka firma może zostać objęta restrukturyzacją?

Postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne może zostać objęty:

  • przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego,

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej,

  • wspólnik osobowej spółki handlowej, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,

  • wspólnik spółki partnerskiej.

Kim jest przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego? Jest to każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Jak prowadzona jest restrukturyzacja firm w Krakowie?

Czy restrukturyzacja firm w Krakowie różni się od postępowań prowadzonych w innych miastach? Należy wyraźnie podkreślić, że w podstawach, czy procedurze nie zmienia się nic. Warto jedynie mieć na uwadze dłuższe terminy oczekiwania na rozpoznanie sprawy.

Restrukturyzację przeprowadza się w toku:

  • postępowania o zatwierdzenie układu, które daje dłużnikowi prawo do zarządzania swoim majątkiem, jednak przeprowadzone może być tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;

  • przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, które daje możliwość zawarcia układu z wierzycielami, ale dopiero po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym i przeprowadzone może być wtedy, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;

  • postępowania układowego, które daje możliwość zawarcia układu po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności sporządzonego razem z planem restrukturyzacyjnym, jednak przeprowadzane jest tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 proc. sumy wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem;

  • postępowania sanacyjnego, które daje możliwość zawarcia układu po przeprowadzeniu działań sanacyjnych i jest jednocześnie najbardziej sformalizowanym spośród postępowań restrukturyzacyjnych.